Prohlášení o zpracování osobních údajů


I. Správce osobních údajů

Naše společnost rejman logistics, s.r.o., IČ 025 44 229, se sídlem Na Návrší 2029/5, 350 02 Cheb, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29332, je správcem osobních údajů (dále jen „ správce“), vás tímto v souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( GDPR) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Právní základ pro zpracování

 • uzavření nebo plnění ze smluv o přepravě, o poskytování logistických služeb a služeb s tím souvisejících a nájemních smluv, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 • plnění právní povinnosti, která se na Společnost jako správce vztahuje

III. Účel zpracování

Plnění dle shora popsaných smluv uzavřených se zákazníkem a plnění právních povinností.

IV. Příjemci osobních údajů

 • orgány veřejné moci, u nichž povinnost předávat osobní údaje o zákazníkovi vyplývá z příslušných právních předpisů
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • poskytovatelé daňových a právních služeb
 • další příjemci dle potřeb a pokynů zákazníka

V. Rozsah zpracování

Pro zajištění plnění ze smlouvy, zpracovává správce o zákaznících následující osobní údaje:

a) identifikační údaje zákazníka, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, mailová adresa, tel. číslo, identifikační číslo, pokud je zákazník fyzická osoba – podnikatel a DIČ, pokud je zákazník plátcem DPH, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky, sídlo podnikání fyzické osoby podnikatele, doručovací adresa, platební údaje a další osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

VI. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, a dále po dobu 3 let od ukončení závazku z této smlouvy, pokud z příslušných právních předpisů upravujících dobu archivace nevyplývá jiná doba.

VIII. Práva klienta

 1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, kdy toto platí v případě údajů, které sám správci poskytnul. Pokud se jedná o údaje, které jsou získány od jiného subjektu údajů na základě zákona, je toto právo omezeno. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 2. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a nebrání tomu jiné skutečnosti ( např. viz shora uvedená zákonem stanovená archivace osobních údajů, veřejný zájem, splnění smluvní povinnosti, obhajoba právních nároků… ) a zákazník o to požádá.
 3. Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.
 4. Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci sám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou, avšak za splnění dvou podmínek a to zpracování osobních údajů bylo založeno na souhlasu nebo smlouvě a jedná se o automatizované zpracování.
 5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů má zákazník v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním uzavřené s klientem a nikoli z důvodu právní povinnosti či plnění smlouvy uzavřené s klientem.
 6. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta uoou.c Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

V případě jakýchkoli podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na správce, a to na kontaktní osobu:

Jana Sokolová, a to formou vyplnění níže uvedené žádosti a zaslání na kontaktní adresu sídla správce doporučeným dopisem.

Žádost zde
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení